Harmonogram wywozu odpadów w pierwszym kwartale 2019 roku

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w naszej dzielnicy gospodarowaniem odpadami zajmuje się Gmina Siewierz.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów w pierwszym kwartale 2019 roku dla Dzielnicy Siewierz Jeziorna:

 

Miesiąc

Odpady komunalne zmieszane

Odpady segregowane

Gabaryty, Elektronika, Opony

Dni miesiąca

Dni miesiąca

Dni miesiąca

Styczeń

23

23

 

Luty

27

27

 

Marzec

27

27

 

 

Pojemniki z odpadami zmieszanymi i segregowanymi w zabudowie wielorodzinnej (kamienice) będą opróżniane w każdą środę (w tym tygodniu wyjątkowo w piątek)

Każdy mieszkaniec jest zobowiązany w terminie 14 dni od momentu zamieszkania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16 w pokoju nr 9 (wzór deklaracji w załączeniu). W imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych deklaracje składa zarządca nieruchomości

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/189/2016 rady miejskiej w Siewierzu z dnia 25.08.2016 r. Od dnia 1 października 2016 roku stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 Opłata za odpady zbierane selektywnie wynosi 9 złotych od osoby

Opłata za odpady zbierane w sposób zmieszany wynosi 19 zł od osoby

 Miesięczną opłatę należy wnosić w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, przy ul. Żwirki i Wigury 16
  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Siewierz: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie 25 1050 1142 1000 0023 9997 3466  Tytułem: opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana) Odbiorca: Gmina Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

Telefony do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: 32 64 99 400, 32 64 99 401

Mieszkańcy kamienic ponoszą opłatę za odbiór odpadów w comiesięcznych zaliczkach płaconych na konto wspólnoty (wcześniej wypełniają oświadczenie o ilości osób mieszkających w lokalu i przekazują je do zarządcy nieruchomości)

Jednocześnie informujemy, że Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą indywidualnie dostarczyć posegregowane odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Ściegna11.

W tym: przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje), metal.

Również bez dodatkowej opłaty można oddać na rok 100 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie (wyłączając elementy instalacji elektrycznej, opony aut ciężarowych, itp.). Nadwyżka odpadów ponad limitowane 100 kg również zostanie odebrana ale za dodatkową opłatą określoną przez firmę prowadzącą Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny:

  • wtorek, piątek – w godz. 14–18

Jeśli potrzebujecie państwo przekazać odpady wielkogabarytowe Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych służymy pomocą w postaci transportu. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do naszego biura przy ul. Chmielowskie 1.  

Barbara Wyka

Siewierz jeziorna

 

 

 

Podziel się tym na facebooku
Deweloperzy: